ALL RIGHTS RESERVED

©2014 PWSAM

Newsletter

Our adress:

BORCHARDTA 13

83-110 TCZEW (woj. POMORSKIE)

TEL:       +48 606 231 172

               +48 698 591 182

Godziny pracy: Pon-Pt: 8-17

                             Sob.: 8-15

                             Niedziela Nieczynne

E-mail: sam_allegro@wp.pl

               

 

Polityka prywatności w zakresie sprzedaży Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „SAM „ Sp. z o.o.

 

1.Postanowienia ogólne

 

1.1.Polityka prywatności ma charakter informacyjny i zawiera przede wszystkim zasady dotyczące

      przetwarzania danych osobowych przez Administratora w procesie sprzedaży, w tym podstawy,

      cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą.

1.2.Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SAM sp. z o.o. z

      siedzibą w Tczewie ,kod 83-110 ,  przy ul. Borchardta 13  NIP 593-20-60-055 wpisane do

      Krajowego rejestru sądowego pod nr  000179501 , zwane dalej Administratorem.

1.3.Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w procesie sprzedaży zgodnie z

      obowiązującymi przepisami prawa w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu

      Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

      przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia

      Dyrektywy 96/46/WE – zwane dalej RODO

1.4.Dokonywanie zakupu , w tym za pośrednictwem portali aukcyjnych jest dobrowolne. Podobnie

      związane z tym podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem

      dwóch wyjątków:

a) zawieranie umów z Administratorem- niepodanie danych osobowych niezbędnych do wykonania i zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tej u mowy.

Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć umowę z Administratorem jest zobowiązana do podania wymaganych danych

b) obowiązków ustawowych Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych np. w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych. Brak podania danych uniemożliwi Administratorowi wykonanie tych obowiązków.

1.5.Administrator dołoży szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób , których dane są

     przez niego przetwarzane i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a) przetwarzane  zgodnie z prawem

b) zbierane dla oznaczonych i zgodnych z prawem celów , a także niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami

c) adekwatne w stosunku do celów , w jakich są przetwarzane

d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikacje osób , których dotyczą, nie dłużej niż to jest niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania

e) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych.

1.6.Administrator zastosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne , aby przetwarzanie

     odbywało się zgodnie z rozporządzeniem. Środki te są poddawane przeglądom i w razie potrzeby

     uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i

     modyfikowaniu danych przez osoby nieuprawnione.

2.Podstawa przetwarzania danych

 

2.1.Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych w niżej wymienionych przypadkach:

a) osoba , której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych

             w jednym lub większej liczbie określonych celów

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby , której dane dotyczą przed zawarciem umowy

c) przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

2.2.Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga zaistnienia co najmniej jednej z

   podstaw  wymienionych w punkcie 2.1.

3. Cel, okres i zakres przetwarzania danych w procesie sprzedaży

 

3.1.Każdorazowo cel , okres i zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika

      z działań    podejmowanych przez Klienta.

3.2.Cel , okres i zakres przetwarzania danych:

Cel przetwarzania danych Okres przechowywania danych Zakres przetwarzania danych

Wykonanie umowy sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy Dane przechowywane są przez okres niezbędny co wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Zakres maksymalny:

Imię i nazwisko

Adres poczty elektronicznej

Numer telefonu kontaktowego

Adres dostawy ( ulica, numer domu, numer lokalu , kod pocztowy , miejscowość, kraj

Adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby ( jeśli jest inny niż adres dostawy

Dodatkowo jeśli klient prowadzi działalność gospodarcza Administrator może przetwarzać nazwę firmy i numer identyfikacji podatkowej

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych Dane przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi  przechowywanie ksiąg rachunkowych i podatkowych Zakres maksymalny:

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Nazwa firmy

Numer identyfikacji podatkowej

Ustalenie dochodzenie lub obrona roszczeń Dane są przechowywane nie dłużej niż prze okres przedawnienia roszczeń wobec osoby, której dane dotyczą z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej Zakres maksymalny:

Imię i nazwisko

Adres poczty elektronicznej

Numer telefonu kontaktowego

Adres dostawy ( ulica, numer domu ,numer lokalu , kod pocztowy , miejscowość, kraj

Adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby ( jeśli jest inny niż adres dostawy

Dodatkowo jeśli klient prowadzi działalność gospodarcza Administrator może przetwarzać nazwę firmy i numer identyfikacji podatkowej

 

 

 

4.Odbiorcy danych

 

4.1.Dla prawidłowej realizacji zawieranych umów sprzedaży niezbędne jest korzystanie przez

      Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich

      podmiotów, które zapewniają pełna ochronę praw osób, których dane dotyczą.

4.2.Przekazanie danych przez Administratora następuje wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do

      realizacji celu przetwarzania i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

4.3.Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

a) przewoźnikom/spedytorom/brokerom kurierskim

b) podmiotom obsługującym płatności

c) dostawcom usług zaopatrujących Administratora iw rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej

d) dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych.